LIT muốn đem đến hệ thống ảo hoá chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, một hệ thống Private Cloud hoàn chỉnh xây dựng trên nền tảng OpenStack.

LIT bàn giao toàn bộ công nghệ cũng như trợ giúp sản phẩm trong suốt quá trình doanh nghiệp sử dụng.